Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegene die werkzaam zijn voor Haaglanden Advocatuur. 

Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Haaglanden Advocatuur vast te stellen uurtarieven en opslag voor kantoorkosten. 

Iedere aansprakelijkheid van Haaglanden Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Haaglanden Advocatuur wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag dat als eigen risico geldt. Haaglanden Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden. De opdrachtgever vrijwaart Haaglanden Advocatuur tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van Haaglanden Advocatuur. 

In geval van een klacht van een opdrachtgever dient deze schriftelijk te worden ingediend bij Haaglanden Advocatuur ter attentie van het bestuur. Het bestuur zal na bestudering van de klacht, in overleg treden met de opdrachtgever om tot een gepaste oplossing te komen. In geval van een tuchtrechtelijke klacht zal Haaglanden Advocatuur de opdrachtgever zo nodig informeren omtrent de klachtenprocedure bij de Orde van Advocaten. 

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van enig verschil in inhoud of interpretatie tussen beide sets van algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

All provisions of these general terms and conditions have also been made on behalf of all personnel working for Haaglanden Advocatuur. 

Unless otherwise agreed, the fee will be calculated on the basis of the number of hours worked multiplied by the hourly rates to be determined by Haaglanden Advocatuur annually and increased by office expenses. 

Any and all liability of Haaglanden Advocatuur shall be limited to the amount that in the matter concerned will be claimable under the professional liability insurance of Haaglanden Advocatuur, to be increased by the amount of the excess that is not for the account of the insurer under the policy terms in the matter concerned. Haaglanden Advocatuur shall not be liable for any failure, fault or shortcoming of third parties engaged by it and shall be entitled to accept on behalf of clients any limitations of liability stipulated by third parties it engages. The client shall indemnify Haaglanden Advocatuur against any and all claims by third parties, including the reasonable cost of legal assistance, which in any way are related to the work done for and on behalf of the client, unless such claims arise from gross negligence or willful misconduct on the part of Haaglanden Advocatuur. 

In the case of a complaint from a client, the complaint shall be submitted, in writing, to Haaglanden Advocatuur to the attention of its Board. The Board shall, after examining the complaint, consult the client on how to come to an appropriate solution. In the case of a disciplinary complaint, Haaglanden Advocatuur will, to the extent required by law,  inform the client regarding the Dutch  Bar Association’s complaints procedure. 

These terms and conditions have been drafted in Dutch and English. In case of any difference in content or interpretation between the two sets of terms and conditions, the Dutch text shall be binding.